Latviski English По-русски

PRIVĀTUMA POLITIKA

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā, apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Dr.R.Mačuks”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103312941, juridiskā adrese: Tallinas iela 1-26, Rīga, LV-1001 (turpmāk - Sabiedrība).

 2. Sabiedrības kontaktpersona par personas datu apstrādes saistītajiem jautājumiem ir: Līga Mačuka, e-pasts: liga.macuka@lmlawoffice.com vai tālrunis: 29224847.

 3. Privātuma politikas piemērošanas sfēra

  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – pacientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem),

 • Sabiedrības uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem

(turpmāk - Pacienti).

 1. Sabiedrība rūpējas par Pacientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Pacienta tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Pacients sniedz personas datus (Sabiedrības interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski) un kādās Sabiedrības sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 3. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Pacients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.

 4. Savā darbībā Sabiedrība:

 • aizsargā datu subjekta personas datus, īstenojot administratīvos, tehniskos un fiziskos drošības pasākumus, cik tālu tie ir samērīgi ar iespējamajiem riskiem;

 • informē un izskaidro kādi personas dati ir nepieciešami pakalpojumu saņemšanai un kā tie tiks izmantoti;

 • datu nodošanu trešajām personām īsteno, ievērojot spēkā esošo normatīvo regulējumu;

 • īsteno pasākumus savu darbinieku regulārai apmācībai un informēšanai personas datu aizsardzības jautājumos, lai samazinātu iespējamo incidentu iestāšanās varbūtību;

 • īsteno iekšējās kontroles procedūras, ar kuru palīdzību iespējams samazināt drošības incidentu iestāšanās varbūtību un to atstātās sekas.

 1. Personas datu apstrādes nolūki

  1. Sabiedrība apstrādā personas datus veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai un administrēšanai, t.i.,:

 • Medicīnisku pakalpojumu sniegšanai:

 • Pacienta identificēšanai.

 • Pacienta izmeklēšanai.

 • Pacienta medicīnas vēstures analizēšanai.

 • Medicīniskas diagnozes noteikšanai.

 • Datu saņemšana laboratorisko izmeklējumu nosūtīšanai.

 • Līguma sagatavošanai un noslēgšanai.

 • Pacienta iebildumu izskatīšanai un apstrādei.

 • Norēķinu administrēšanai.

 • Mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Grāmatvedības un personāllietu uzskaitei.

 • Lietvedības dokumentu uzskaitei.

 1. Dati par Pacientu, kuri tiek apkopoti: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas dati, dzimums, medicīniskās vēstures dati, vecums, e-pasta adrese, tālruņa numurs.

 2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

   1. Vispārīgā datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunkts un 9.panta 2.punkta b) apakšpunkts – personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz Klīniku attiecināju juridisku pienākumu.

Personas datu saņēmēji: Pilnvarotie Sabiedrības darbinieki un medicīnas personāls, valsts, pašvaldību un tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).

Personas datu apstrādes nolūks – Pieteikšanās vizītei elektroniski, izmantojot mājas lapā www.onkoklinika.lv pieejamo platformu “Pieraksts vizītei” nodrošināšana.

  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats - Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts un 9.panta otrās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Personas datu saņēmēji: Pilnvarotie Sabiedrības darbinieki un medicīnas personāls. Personas datu apstrādes nolūks - Komunikācijas ar esošajiem/potenciālajiem pacientiem nodrošināšana, sniedzot informācijas par Sabiedrību, tās sniegtajiem pakalpojumiem un to pieejamību, pacienta izmeklēšanai, pacienta analīžu nodošana laboratorijai, saziņa ar pacientu elektroniski.

  1. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a) apakšpunkts un 9.panta otrās daļas a) apakšpunkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei.

Datu saņēmēji: Pilnvarotie Sabiedrības darbinieki un medicīnas personāls, sociālo mediju lietotnes īpašnieki, citi sociālo mediju lietotnes dalībnieki. Sabiedrības vietnēs varētu tikt iekļauta funkcionalitāte, kas ļauj koplietot saturu, izmantojot sociālo mediju lietotnes, piemēram, Facebook Like poga. Šīs sociālo mediju lietotnes var apkopot un izmantot informāciju par to, kā Jūs Sabiedrības vietnes. Personas datus, ko Jūs sniedzat sociālo mēdiju lietotnēs, var apkopot un izmantot citi attiecīgās sociālo mediju lietotnes dalībnieki, un šīs attiecības pārvalda privātuma politikas, kas ir spēkā uzņēmumos, kas nodrošina attiecīgo lietotni. Sabiedrībai nav kontroles vai pienākuma kontrolēt šos uzņēmumus vai veidu, kādā tie izmanto Jūsu informāciju.

 1. Personas datu apstrāde

  1. Sabiedrība apstrādā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

  2. Sabiedrības darbinieki (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai Pacienta uzdevuma izpildīšanai.

 2. Personas datu aizsardzība

  1. Sabiedrība aizsargā Pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrības saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

  2. Sabiedrība īsteno pamatotus drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un rūpētos par atbilstošu drošību. Sabiedrība negarantē, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai, ka to neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

  3. Sabiedrība nodrošina atbilstošas tehnoloģiskas un pārvaldības procedūras, lai aizsargātu Pacienta personīgi identificējamo informāciju.

 3. Personas datu saņēmēju kategorijas

  1. Sabiedrība neizpauž trešajām personām Pacienta personas datus vai jebkādu iegūtu informāciju, izņemot:

 • Ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju.

 • Saskaņā ar Pacienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu.

 • Ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.

 1. Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

  1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Sabiedrības personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) medicīnas iestādes (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā. Šādos gadījumos Sabiedrība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

 2. Personas datu glabāšanas ilgums

  1. Sabiedrība glabā un apstrādā Pacienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Medicīnas dokumenta glabāšanu un apstrādi paredz normatīvais akts.

 • Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Pacients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, celt vai vest prasību tiesā).

 • Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

 • Kamēr ir spēkā Pacienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

 1. Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, Pacienta personas dati tiek dzēsti.

 2. Iegūtie personas dati par Pacientu tiek glabāti gan papīra formātā, gan Sabiedrības informācijas sistēmā.

 3. Piekļuve personas datiem un citas Pacienta tiesības

  1. Pacientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

  2. Pacientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrību veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Pacientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

  3. Pacients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Sabiedrības klīnikā: Tallinas ielā 1-26, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

 1. Saņemot Pacienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Sabiedrība pārliecinās par Pacienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 2. Sabiedrība atbildi Pacientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē.

 3. Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pacienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Pacientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

 1. Pacienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

  1. Pacients savu piekrišanu datu apstrādei sniedz, ierodoties Sabiedrībā, parakstot rakstveidā Sabiedrības sagatavoto piekrišanu.

  2. Pacientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, iesniedzot rakstveida atsaukšanas iesniegumu Sabiedrībā – Tallinas ielā 1-26, Rīgā.

  3. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem.

 2. Saziņa ar Pacientu

  1. Sabiedrība veic saziņu ar Pacientu, izmantojot Pacienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi un/vai pasta adresi).

 1. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

  1. Sabiedrības mājaslapa (www.onkoklinika.lv) izmanto sīkdatnes (angļu val. cookies) - nelielus failus, kurus, katru reizi, kad apmeklētājs apmeklē interneta vietni, pārlūkprogramma saglabā apmeklētāja datorā tādā apmērā, kā norādīts apmeklētāja datora pārlūkprogrammas iestatījumos. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, piemēram, sīkdatņu veidiem, lūdzam, apmeklēt: www.allaboutcookies.org.

  2. Sabiedrība izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu šīs lapas funkcionalitāti un atvieglotu tās lietošanu, iegūtu informāciju par lapas apmeklējuma statistiku un uzlabotu mārketinga komunikāciju.

  3. Ja Pacients nevēlas saglabāt sīkdatnes, tam savas interneta pārlūkprogrammas iestatījumos jāizvēlas iespēja nesaglabāt sīkdatnes.

  4. Tomēr Sabiedrības interneta vietnes pilnvērtīgai un ērtākai lietošanai iesakām izmantot sīkdatņu saglabāšanu. Sabiedrība patur tiesības jebkurā brīdī mainīt sīkdatņu izmantošanas noteikumus. Interneta vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt šīs lapas saturu, lai iepazītos ar sīkdatņu izmantošanas izmaiņām.

 2. Citi noteikumi

  1. Privātuma politika stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī, ar kuras spēkā stāšanos spēku zaudē 2018.gada 17.aprīlī apstiprinātā Privātuma politika. Sabiedrībai ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Pacientam tā aktuālo versiju mājaslapā: www.onkoklinika.lv/privatums.

  2. Sabiedrība saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Sabiedrības 14.1.punkta noteiktajā mājaslapā.

Zvanīt